Kölcsönzés, hosszabbítás

 

Alapszolgáltatások

 

A Könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:

 • a könyvtárlátogatás,
 • a Könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata,
 • hagyományos/nyomtatott állományfeltáró eszközök (katalógusok) használata,
 • tájékoztatás/alapszintű szaktájékoztatás,
 • elektronikus/online állományfeltáró eszközök (katalógusok) használata,
 • információ a Könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól,
 • a Könyvtár honlapján keresztül elérhető regisztrációhoz nem kötött szolgáltatások.

A Könyvtár beiratkozáshoz kötött szolgáltatásai:

 • a Könyvtár által kijelölt állományrészek kölcsönzése,
 • előjegyzés,
 • könyvtárközi kölcsönzés,
 • emelt szintű szaktájékoztatás,
 • helyismereti és zenei gyűjtemény használata,
 • számítógép- és internethasználat, WIFI hozzáférés,
 • a Könyvtár által a könyvtári gépekre telepített programok használata,
 • a Könyvtár által előfizetett e-adatbázisok és elektronikus folyóiratok használata,
 • a Könyvtár állományában lévő CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok helyben használata,
 • NAVA-szolgáltatás.
 •  

 

 


 

Beiratkozás

 

A beiratkozás feltételei:

1.   A Könyvtár tagja lehet mindenki. A beiratkozás személyesen, a Belépési Nyilatkozat aláírásával történik, kivételes esetben lehetőség van meghatalmazotton útján történő beiratkozásra és kölcsönzésre.

2.   A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • személyi igazolvány (vagy útlevél / tartózkodási engedély / kártyaformátumú vezetői engedély)
 • diákok esetében az aktuális félévre érvényesített diákigazolvány (ennek hiányában iskolalátogatási igazolás)
 • a PTE hallgatói részéről kötelező az EHA-kód megadása
 • beiratkozási kedvezmény igénybe vételéhez a jogosultság érdemi igazolása szükséges
 • 18 éven aluliaknak Jótállási Nyilatkozat szükséges (letölthető nyilatkozat az oldal alján)

Könyvtárhasználók

Díj

Érvényesség
ideje

16 éven aluliak

ingyenes

12 hónap

70 éven felüliek

ingyenes

12 hónap

Könyvtári dolgozók, muzeális intézmények és levéltárak dolgozói

ingyenes

12 hónap

A Pécsi Tudományegyetem egyetemi polgárai

ingyenes

12 hónap

A Pécsi Tudományegyetem nyugdíjas oktatói

ingyenes

12 hónap

A Pécsi Hittudományi Főiskola oktatói, hallgatói

ingyenes

12 hónap

BAT, OTP és a Baranya Megyei Munkaügyi Központ dolgozói, alkalmazottai

ingyenes

12 hónap

Súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségben szenvedő személy

ingyenes

12 hónap

Érvényes diákigazolvánnyal rendelkező tanulók, hallgatók (nem a PTE polgárai)

1600Ft / 12 hó
1200 Ft / 6 hó

6 v. 12 hónap

Nyugdíjasok

1600 Ft / 12 hó
1200 Ft / 6 hó

6 v. 12 hónap

Pedagógusok

1600 Ft / 12 hó
1200 Ft / 6 hó

6 v. 12 hónap

Azok az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek, akik munkanélküli járadékban, nyugdíj előtti munkanélküli segélyben, jövedelempótló támogatásban részesülnek, vagy az aktív korúak ellátására jogosultak

1600 Ft / 12 hó
1200 Ft / 6 hó

6 v. 12 hónap

A terhességi v. gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban és gyermekgondozási segélyben részesülők

1600 Ft / 12 hó
1200 Ft / 6 hó

6 v. 12 hónap

Egyéb természetes személy

3200 Ft / 12 hó
2200 Ft / 6 hó

6 v. 12 hónap

Olvasójegy pótlása

1000 Ft

6 v. 12 hónap


Beiratkozott könyvtárhasználóink jogosultak a Könyvtár alapszolgáltatásokon túli egyéb szolgáltatásainak használatára, a következők szerint:

1.   Kölcsönzés, melynek részleteit a Szabályzat tartalmazza

2.   Különgyűjtemények használata. Az egyes különgyűjtemények, speciális állományrészek használati rendjéről, kölcsönzéséről a Szabályzat mellékletben rendelkezik

3.   Könyvtárközi kölcsönzés

4.   Tájékoztatás igénybevétele

5.   Reprográfia

6.   Használóképzés: könyvtárhasználat, számítógép-, internet-, adatbázis-használat

7.   Könyvtár által a könyvtári gépekre telepített programok használata

8.   Könyvtár által előfizetett e-adatbázisok és elektronikus folyóiratok használata

9.   Könyvtár állományában lévő CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok helyben használata

10. Pendrive-, CD- és DVD-írás

11. NAVA-szolgáltatás


 


 

Kölcsönzés, hosszabbítás

Általános szabályok

 • Az olvasójegy személyre szól, az olvasójegyet másra átruházni tilos. Egyedi mérlegelés alapján, különös méltánylást érdemlő esetben a Könyvtárhasználó meghatalmazottja útján is igénybe veheti a könyvtári szolgáltatásokat.
 • A beiratkozott Könyvtárhasználó a kölcsönzőpultnál vagy az automata kölcsönző berendezéseknél kölcsönözhet.
 • A kikölcsönzött dokumentumot a kölcsönzés napjától számított határidőn belül vissza kell szolgáltatni. Aki a határidőt elmulasztja, késedelmi díjat köteles fizetni. A naponta és dokumentumonkénti késedelmi díj 20 Ft.
 • A kölcsönzési határidő betartása a Könyvtárhasználó kötelessége. A határidő elmulasztásának következményei minden további körülménytől és feltételtől – így különösen a Könyvtár által küldött értesítés elküldésének vagy kézhezvételének tényétől – függetlenül beállnak.
 • Amennyiben a Könyvtárhasználó a határidőt önhibáján kívül mulasztotta el, igazolással mentheti ki magát. Erre vonatkozó kérelmét az olvasószolgálat vezetőjének kell címezni.

Telefonkönyv: Munkatársak

 • A Pécsi Tudományegyetem dolgozóinak, hallgatóinak a Pécsi Tudományegyetemmel való jogviszonyuk megszűnte előtt a könyvtári tartozásaikat rendezniük kell.

Kölcsönzés

Könyvtárhasználó-típus

Maximális kölcsönzés (dokumentum)

Időtartam

Hosszabbítási lehetőség

Késedelmi díj (Ft/dokumentum/nap)

PTE hallgató, dolgozó

Karonként változik

1 hónap

2*1 hónap

20

PTE kutató, PhD- hallgató, óraadó oktató

15

1 hónap

2*1 hónap

20

PTE oktató

20

3 hónap

5*3 hónap

0

Egyéb olvasó

Karonként változik

1 hónap

2*1 hónap

20

 

Felszólítások rendje

Vissza nem hozott könyvek esetében a Könyvtár  3 felszólítást küld az Olvasónak. A 4. felszólítás után a Könyvtár  a tartozásokat adósságbehajtó cégnek adja át. A felszólítások rendjének részleteiről honlapunkon olvashat.

 

Előjegyzés

A Könyvtárhasználó előjegyzést vetethet fel a mások által kikölcsönzött dokumentumokra. Az előjegyzett dokumentum kölcsönzési határidejét nem lehet meghosszabbítani. Az előjegyzett dokumentumot csak ez Előjegyző kölcsönözheti ki. Előjegyzés díja 100 Ft.
A Könyvtár e-mailben vagy levélben értesíti az Előjegyzőt, ha a kért dokumentumot visszahozzák, és az ismét kölcsönözhetővé válik. Az előjegyzett és visszahozott dokumentumokat a Könyvtár az értesítéstől számított legfeljebb 5 napig teszi félre az Előjegyző számára.
 

 

A kölcsönzési határidő meghosszabbítására

A kikölcsönzött, de más Könyvtárhasználó által előjegyeztetett dokumentum kölcsönzési határidejét nem lehet meghosszabbítani. 

Elveszett vagy megrongált könyvek pótlása

A kikölcsönzött és a Könyvtárhasználónál elveszett, megsemmisült vagy megsérült dokumentum esetén a Könyvtár és a Könyvtárhasználó az olvasószolgálat vezetőjével megállapodik a kártérítésről. A lehetőségekről részletesen a kari honlapokon talál információt (Könyvtáraink  menüpont alatt), vagy keresse  meg az adott egység vezetőjét (munkatársak).

 


 

Könyvtárközi kölcsönzés


A saját állományban nem szereplő dokumentumot könyvtárközi kölcsönzés útján szolgáltatjuk a dokumentum átkölcsönzése vagy térítéses másolat formájában.

Könyvtárközi kölcsönzés a könyvtár olvasói számára

A könyvtárközi szolgáltatást igénybe veheti a Könyvtár bármely beiratkozott olvasója, mely személyesen a Könyvtárban történik. Ha a küldő könyvtár a küldeményért postaköltséget számít fel, ez az olvasót terheli. A másolat költségét a teljesítő könyvtár állapítja meg, ennek díja a megrendelőt terheli. A könyvtárak folyóiratokat nem kölcsönöznek, de másolat ezekről is kérhető. A könyvtárközi kérés teljesítését a könyvtárak megtagadhatják.

Külföldről való kérés esetén a 4500 Ft szolgáltatási díjat előre kell fizetni, a postaköltség utólag fizetendő. Amennyiben nem sikerül a könyvet külföldről meghozatni, úgy három hónap után a pénzt visszaszolgáltatjuk.

Nyomtatvány a könyvtárközi kölcsönzéshez:   [pdf]    [rtf]    (Házi könyvtárközi kérőlap)

Könyvtárközi kölcsönzés más könyvtárak számára

Bármely könyvtár jogosult a könyvtárközi kölcsönzésre, ha vállalja a könyvtárközi kölcsönzés szabályainak betartását. Kérjük, hogy könyvtárközi kéréseiket lehetőleg ODR-en keresztül adják fel. Amennyiben erre nincs lehetőség, illetve ha a könyvtár még nem regisztrált a rendszerben, a szolgáltatás a PTE Könyvtárainak egységeitől hagyományos kérőlapon, vagy e-mailben igénybe vehető. A könyvek kölcsönzése ingyenes, a kérő könyvtár felelőssége a kiadvány épségben és időben történő visszaküldése. Folyóiratokat nem kölcsönzünk, így folyóiratcikkekről csak fénymásolat kérhető térítés ellenében. A fénymásolatokról a PTE Gazdasági Hivatala későbbi időpontban küld számlát.

 


 


 

Számítógép- és internethasználat

Regisztrált olvasóink a könyvtárban található vékonyklienseket vehetik igénybe. 

A bejelentkezéshez szükséges adatok:

 • Olvasójegy száma.
 • Olvasójegyhez tartozó jelszó: a születési hónap és nap négy számjegye. Ha Ön például március 15-én született, akkor jelszava 0315. 
 • A jelszó a későbbiekben megváltoztatható, elfelejtése esetén a könyvtár munkatársai visszaállítják az eredeti hónap-nap kombinációt.

Az olvasói vékonykliensekről lehetőség nyílik:

 • katalógusunkban történő keresésre (több vékonykliensünk csak katalóguskeresésre van beállítva, ezeken bejelentkezés nélkül böngészheti könyvtárunk dokumentumállományát)
 • Complex Jogtár használatára
 • böngészésre
 • képnézegetésre
 • média lejátszásra (VLC player)
 • PDF olvasásra
 • tömörítőprogram használatára
 • Libre Office programok használatára (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentációkészítés)

Dokumentumok szerkesztése esetén kérjük külső USB-s tároló eszközre (pendrive, külső merevlemez) vagy online tárhelyre mentse munkáját, mert a vékonykliensek a bejelentkezési limitidő lejártával zárolják magukat, és újra be kell lépni használatukhoz. Ennek következménye a vékonykliensen tárolt adatok (így az Ön munkafájljának) törlődése.  Az egyszeri bejelentkezési limitidő: 480 perc!

 

Az olvasói kliensek használatával lehetősége nyílik internetről vagy külső tárolón tárolt fájlokból nyomtatni. Ehhez egy pénzzel feltöltött olvasójegyre van szüksége. A nyomtatási parancs elküldése során a Tudásközpont szintjein kihelyzetett multifunkciós nyomtató gépek bármelyikére be kell jelentkeznie, majd az egyedi szolgáltatások között megtalálja az ön által elküdlött fájl nyomtatásának jóváhagyását. A nyomtatás végeztével – illetve szkennelés vagy fénymásolás után is – kérjük, jelentkezzen ki az érintésérzékeny felületen. A további használati utasításokat megtalálja a multifunkciós gépek fölötti plakátokon.

 

Könyvtárunkban lehetőség van ingyenes wifi-használatra. 

Beiratkozott olvasóinknak a TK-WEB nevű hálózathoz kell csatlakozniuk, és megnyitni egy böngészőt. A tanúsítványok elfogadása után a kezdőoldal helyett, illetve az első begépelt weboldalcím helyett egy bejelentkező oldal fogadja felhasználóinkat, ahol a következőképpen tudnak bejelentkezni:

 • EHA-kód: EHA-kód@pte (pl.: ABCDEFG.PTE@pte) és az EHA-kódhoz tartozó jelszó segítségével.
 • Corvina azonosító: olvasójegy szám@corvina (pl.: JK00012345@corvina) és az olvasójegyhez tartozó jelszó segítségével.

 A sikeres bejelentkezésről egy felugró ablak értesít.