edk

Európai Dokumentációs Központ

Európai Dokumentációs Központ

1995 óta működik Egyetemünk Állam- és Jogtudományi Karán a Nemzetközi- és Európajogi Tanszék keretében az Európai Dokumentációs Központ. Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala Bruhács János professzor kérésére 1992 óta küldi meghatározott tárgykörű és angol nyelvű kiadványait térítésmentesen a Központnak. A gyűjtemény az első három évben az Egyetemi Könyvtárban nyert elhelyezést. Gondozását Ádám Antalné jogi szaktájékoztató vállalta, Bárdi Ilona segítségével.

Vizsgaidőszak: nyitva tartás a Tudásközpontban

Vizsgaidőszakban  (2014. május 11. - 2014. június 29.)
a Tudásközpont vasárnapi nyitva tartása  08.00 - 20.00 óra.

Opening hours in the Centre for Learning in May-June 2014

During Exam Period (11th May 2013 to 29th June 2014) Opening Hours on Sundays 08.00 - 20.00


Európai parlamenti választások 2014. május 25.

... Rajtad múlik! Te választod meg Európa döntéshozóit. ... néhány arc a 400 millió európai közül, akik május 22–25. között döntenek arról, kik legyenek Európa döntéshozói ...

Európai Dokumentációs Központ

Európai Dokumentációs Központ

1995 óta működik Egyetemünk Állam- és Jogtudományi Karán a Nemzetközi- és Európajogi Tanszék keretében az Európai Dokumentációs Központ.

Gyakornoki lehetőség - BMEIP

Gyakornoki lehetőség a Baranya Megyei Európai Információs Pontban. 

Horizont 2020 Információs Nap Meghívó

Horizont 2020 Információs Nap
A Nemzeti Innovációs Hivatal
és a Pécsi Tudományegyetem Pályázati és Innovációs Igazgatósága
 
tisztelettel meghívja
 
2014.

Az Európai Unió joga a gyakorlatban

Blutman László: Az Európai Unió joga a gyakorlatban. HVG-ORAC, Budapest, 2013,
ISBN: 978 963 258 202 3

A könyv első kiadása óta sok változás történt az Európai Unió jogában. A pénzügyi és gazdasági válság sok új jogi megoldást kényszerített ki a gazdasági és monetáris unió területén, felgyorsult az uniós jogalkotás a szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében, átalakult a komitológia rendszere, új tendenciák jelentkeztek a belső piac jogában, kiterjedt az Alapjogi Chartán alapuló alapjogi bíráskodás, és jónéhány fontos, Magyarországgal kapcsolatos ügyben döntött az Európai Unió Bírósága. Ezen felül, Horvátország csatlakozásával immár huszonnyolc tagállama lett az Uniónak, amely számos ponton változást hozott a szervezeti-döntéshozatali rendszerben. A könyv második kiadása követi ezeket a változásokat, a kiválasztott uniós jogterületek áttekintésén és elemzésén keresztül. A könyv célkitűzése változatlan: segítséget kíván nyújtani a nagy kiterjedésű, nehezen átlátható, a magyar jogtól eltérő sajátosságokkal rendelkező uniós joganyag megértéséhez, megkönnyítvén a magyar belső joggyakorlatban való használatát. Teszi ezt gyakorlati megközelítéssel, az egyes jogkérdések összefüggéseinek sokirányú felvázolásával, közel ezer jogesetre támaszkodva. A felhozott jogesetek elmozdulást jelentenek a jogszabályi szövegektől a gyakorlati problémák irányába, és betekintést engednek abba, hogy a gyakorlatban milyen összefüggésekben merülhetnek fel uniós jogviták. Mivel az uniós jog számos vonatkozásban egyfajta precedensjogként működik, a felhívott jogesetek kiindulópontot jelenthetnek a belső joggyakorlatban felmerülő uniós jogkérdések megoldásához, az uniós szabályok megfelelő és sikeres alkalmazásához. A kézirat lezárva: 2013. július 1.

Kultúrafinanszírozás az Európai Unió tagállamaiban és Magyarországon

Tóth Ákos: Kultúrafinanszírozás az Európai Unió tagállamaiban és Magyarországon. Akad. K., Budapest, 2013,
ISBN: 978-963-05-9340-3

Tóth Ákos könyve mindeddig a legkomolyabb vállalkozás a kultúrafinanszírozás témakörében magyar nyelven írt munkák közül. Az olvasó éppúgy megismerheti belőle a kultúrafinanszírozás elméleti kérdéseit, mint gyakorlati problémáit. Külön erénye a kötetnek, hogy a magyar kultúrafinanszírozás helyzetét összehasonlító nézőpontból, Nagy-Britannia, Franciaország és Németország példáival összevetve tárgyalja és kitér az Európai Unió szupranacionális szintű szabályozására is. A könyv okfejtése és következtetései világosak, a szerző hozzásegít bennünket ahhoz, hogy e sokszor zűrzavarosnak ítélt területen tisztán lássunk. Mindezért Tóth Ákos kitűnő könyvét nemcsak a kultúrával foglalkozó szakembereknek, hanem a kultúra gazdasági háttere iránt érdeklődő laikus olvasóknak is örömmel ajánlom. Bozóki András politológus, egyetemi tanár, CEU Közép-Európai Egyetem Bármilyen területre igaz, hogy a hazai gazdaságpolitikusok akkor követnek el végzetes hibát, ha egy külföldi gyakorlatot változtatás nélkül, sémaszerűen alkalmaznak itthon, vagy ha elvakult újítási vágytól égve gyökeresen újat próbálnak meg kitalálni. Sajnos az ilyen „egyszerű megoldások” kudarcaira általában csak az adott társadalmi szféra tönkretétele után jönnek rá. Kutató közgazdászok és gyakorló szakemberek közös felelőssége megpróbálni a kérdések bonyolultságát és összetettségét bemutatni, valamint szakmai diskurzusokon keresztül hatni a döntéshozókra. Ez a felelősség nyilvánul meg Tóth Ákos kellő szakszerűséggel és részletességgel megírt könyvében, amely kiváló kiindulási pont a kultúrafinanszírozás főbb kérdéseinek megismeréséhez. Ez a tankönyvként is használható munka értően és érthetően mutatja be a kultúrafinanszírozás elméleti alapjait, valamint az Európai Unióban honos gyakorlatokat. A hasznos példák és az esettanulmányok szerepeltetése mellett külön érdeme a szerzőnek, hogy összefüggésében elemzi a különböző országok kultúrafinanszírozással összefüggő történelmi gyökereit és azok intézményrendszerét. Jó szívvel ajánlom Tóth Ákos könyvét a kultúra különböző szegmenseiben tevékenykedőknek, kultúrpolitikai döntéshozóknak, illetve mindazoknak, akik gazdasági és társadalmi válságok idején sem feledkeznek meg arról, hogy a kultúra fenntartásában mindannyian érdekeltek vagyunk. Komáromi György gazdasági igazgató, Radnóti Színház, főiskolai tanár, Nemzetközi Üzleti Főiskola

A kohéziós politika elmélete és gyakorlata

szerk. Nagy Sándor Gyula és Heil Péter: A kohéziós politika elmélete és gyakorlata : Európai uniós fejlesztési programok - belülről nézve . Akad. K., Budapest, 2013,
ISBN: 978-963-05-9385-4

A könyv megjelenése különösen időszerű, tekintettel az EU többéves pénzügyi keretéről az Európai Parlament és a Tanács között jelenleg is zajló tárgyalásokra, valamint a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tagállami és regionális finanszírozási programok előkészítő munkálataira. Reméljük, hogy az olvasó a könyv alapján jobban megérti majd a kohéziós politika kihívásait és működését, ezen keresztül pedig betekintést kap az Európai Unió gazdaságfejlesztő szerepébe. Az egyes fejezetek segíthetik azok munkáját is, akik a konkrét programok kialakításán és megvalósításán dolgoznak, vagy azok eredményeit próbálják majd a jövőben nyomon követni. Andor László az Európai Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi összetartozásért felelős biztosa

Inhalt abgleichen