Kvíz - 2013/június (Helyes megfejtések)

Előszó a románok történetéhez

Néhány román szót pötyögve a magyar turista rengeteg kedvességgel találkozhat Erdélyben. A Tordai-hasadék román vendéglősnője, aki kiváló kávét főzött, és nagyon figyelmesen szervírozta, a fölött sajnálkozott, hogy nem beszél még jobban magyarul, mi pedig azt sajnáltuk, hogy nem tudunk többet románul. A nagyszebeni román recepcióssal angolul folyt a társalgás, de készségesen segített, és a másnapi távozáskor sem bűvészkedett a fizetnivalóval. És hasonlóan a piacon, a múzeumokban, útbaigazítást kérve az utcán. Miért nem utál minket a román, ha egyszer ez él a hazai köztudatban? Csak a messziről jött látogatónak szól a mosoly? Aligha. Ilyenek. Emberek.

1. Az eredetileg belső-balkáni eredetű, újlatin nyelvű, ortodox románság a 12-13. században tűnt fel Erdélyben, előbb Fogaras, majd Hátszeg és Máramaros vidékén. A részben spontán, részben királyi-földesúri felkérésre történt betelepülés kenézeik vezetésével történt, akik hamarosan a magyar nemesség soraiba léptek, katolizáltak és elmagyarosodtak.
Még melyik másik népcsoport került ebben az időben Erdőelvére?

a. a székelyek
b. a szászok
c. a Német Lovagrend

2. Balkáni létük, vándorlásuk, erdélyi megtelepedésük időszakában a románok (Magyarországon határőrizeti feladatokat is ellátva) transzhumáló állattenyésztéssel foglalkoztak. Nyáron fölhajtották állataikat a hegyi legelőkre, télen pedig a melegebb és a hó alatt még kikaparható vegetációt rejtő folyók mellett vészelték át a hideget.
Melyik állattal foglalkoztak leginkább?

a. a juhhal
b. a kecskével
c. a szarvasmarhával

3. Az 1241-1242-es tatárjárás óriási pusztítást végzett az erdélyi népesség körében is. A vész elmúltával az addig jobbára a fennsíkokon és hegyekben lakó románok nagyobb számban jelentek meg a megtizedelt magyarság folyóvölgyi falvaiban is.
Ki volt, aki Siralmas énekében megírta Erdély részleges pusztulását?

a. Rogerius nagyváradi kanonok
b. a Névtelen Ferences
c. Lépes György püspök

4. A két román fejedelemség, Havasalföld és Moldva előretolt határvédelmi céllal, magyar inspirációra jött létre, de uralkodóink akarata ellenére önállósult. Egész serege magaslatokról való agyonkövezése árán Károly Róbert szembesült elsőként a realitással, hogy a Kárpátokon túl a magyar király sem befolyásolhatja tartósan a helyi viszonyokat.
A havasalföldi Basarab hol aratta nagy győzelmét?

a. a Bodza-szorosban
b. a Vöröstorony-szorosban
c. a Törcsvári-szorosban

5. A magyar történelem leghíresebb román családja a Hunyadi. A névadó várbirtokot János apja kapta Zsigmond királytól. A gyors királyváltások és a török elleni védekezés szüksége tették királlyá Mátyást, aki egy időben fogságban tartotta a havasalföldi uralkodó VladTepest. Ő Drakulaként híresült el.
A Dracul ragadványnév arra a lovagrendre utal, amelyet Zsigmond alapított. Mi a neve?

a. Sárkányos Rend
b. Szent György Rend
c.Turul Rend

6. A tizenöt éves háború során Habsburg-szövetségben történt meg Erdély és a két román fejedelemség összefogása a török kiűzésére. Előbb Báthory Zsigmond, majd a havasalföldi vajda vezetésével zajlott ez az első, átmeneti egyesítés.
Ki volt az említett román fejedelem?

a. Cuza Sándor
b. Nagy István
c. Vitéz Mihály

7. Az első román nyelvű könyveket erdélyi fejedelmi, illetve királyföldi nyomdákban adták ki. A cél, hogy az ortodox románokat áttérítsék, részlegesen, a román görög katolikus egyház létrehozásával I. Lipótnak sikerült a 17-18. század fordulóján.
Hol létesült a pápa főségét elismerő unionisták központja?

a. Berethalmon
b. Balázsfalván
c. Abrudbányán

8. Közvetlen kapcsolatot találva a klasszikus és a korszerű nyugat-európai műveltséggel, a görög katolikus értelmiség munkálta ki a kontinuitás elméletét a 18-19. század fordulójára. Vagyis hogy a románság nem csupán Erdély legszámosabb, de a dicső dák és római leszármazás révén legrégebben honos etnikuma is.
Mit követeltek ezek alapján?

a. a románság negyedik politikai nemzetként való elismerését
b. a székely szabadság kiterjesztését rájuk is
c. a magyar és német mellé a román hivatali nyelv bevezetését

9. A 18. század második felére a vármegyék és a földesurak igyekeztek a falvakban való letelepedésre, nyomon követhető termelő tevékenységre, ezáltal rendszeres adózásra bírni a vándorló román közösségeket is. Ez a korábbiaknál nagyobb teher azonban a Horia és Closca-féle, magyarellenes felkelésbe torkollt, hiszen a hivatalosságot és a birtokosságot is a magyar nemesek testesítették meg.
Hol áll az öldöklés kivégzett vezetői (román olvasatban hősök) emlékműve?

a. Vajdahunyadon
b. Gyulafehérvárott
c. Algyógyon

10. 1848 tavaszán nem sikerült a román-magyar megegyezés. Erdélynek Magyarországgal való egyesítése miatt követeléseiben a románság már nem érvényesíthette a számbeli túlsúlyra való hivatkozását. Így majd? a szabadságharc végéig egyben polgárháború is dúlt Erdélyben.
Ki volt ennek román részről a vezére?

a. Nicolae Balcescu
b. Ion Bratianu
c. Avram Iancu

11. Az első világháborúig terjedő időszakban a kapitalizálódás, az anyagi és szellemi javak növekedése eredményeként a hazai románság (melynek túlnyomó többsége Erdélyben, a Partiumban és a Bánátban élt), sokkal magasabb életszínvonalat tudhatott a magáénak, mint a Regát-beli románok. A magyarosító törekvések, az autonómiát célzó román kezdeményezések figyelmen kívül hagyása miatt jövőjét azonban egyre inkább a magyar állam nélkül képzelte el.
Mikor mondta ki a Romániával való egyesülést a Gyulafehérvárott összejött erdélyi román népgyűlés?

a. 1918. december 1-én
b. 1918. december 15-én
c. 1919. január 1-én

12. A Párizs-környéki békékkel megalakult Nagy-Románián belüli Transszilvániában a magyar nemzetállami törekvést a hasonló román váltotta fel. És a kisebbségi sorba került mintegy 2 millió magyar (és székely) hasonlóképpen nem kapott autonómiát.
A Magyarországtól elcsatolt keleti területeken kik kerültek vezető pozícióba?

a. az Óromániából beküldött román tisztviselők
b. az erdélyi születésű román értelmiség
c. származásra való
tekintet nélkül bárki

13. Horthy-Magyarország revíziós törekvései a tengelyhatalmak által látszottak megvalósulni. Észak-Erdélynek a 2. bécsi döntés értelmében való békés megszállása 1940-ben látszólag a ?nem, nem, soha? ? tábort igazolta. Ám a románok és magyarok Hitler kegyeiért való versenyeztetése a második világháborúban való részvételt eredményezte mindkét ország számára.
Milyen eredménnyel?

a. az 1947-es békekötéssel Magyarország megtarthatta a Partiumot
b. mint vesztes ország, visszaálltak Magyarország 1920-as határai
c. 1920-hoz képest Magyarország elveszítette Békés megye 2/3-át

13+1. A trianoni béke a soknemzetiségű Magyarországból szinte homogén államot csinált. A politika és az asszimiláció tovább apasztotta a magukat románnak vallók számát is az ország keleti határai mentén. Békéscsaba, Gyula mellett néhány kisebb helységben vannak jelen.
Melyik az a Gyulától mintegy 20, Nagyváradtól kb. 60 km-re levő határtelepülés, melynek román ortodox temploma országosan jegyzett műemlék?

a. Magyarcsanád
b. Létavértes
c. Méhkerék