Tudósok a Tudásközpontban: Belágyi József (1932-2012) orvosprofesszor

Belágyi József (1932-2012) orvosprofesszor Belágyi Professzor Úr egyetemi tanulmányait Szegeden végezte, ahol 1955-ben okleveles matematika-fizika tanári diplomát szerzett. Rövid középiskolai tanári működés után 1959-ben került tudományos munkatársként a korábbi Pécsi Orvostudományi Egyetemen az Ernst Jenő akadémikus által vezetett Biofizikai Intézetbe. 1968-ban tudományos főmunkatárs, 1971-ben egyetemi docens lett. 1987-ben nevezték ki egyetemi tanárrá. Kiváló matematikai készségét a Biometria tárgy anyagának összeállításával és annak magas szintű, a gyakorló orvosok és gyógyszerészek igényéhez igazodó oktatásával bizonyította. Kutatási témaként kezdetben a harántcsíkolt izom mechanikai működésével foglalkozott, ebből a témából írta és védte meg kandidátusi értekezését is. Az új, Szigeti úti egyetemi tömb átadásakor 1970-ben megbízták az újonnan megalapított Központi Kutató Laboratórium vezetésével, melynek 1997 júniusáig volt igazgatója. Kutatási területe – az 1968-ban beszerzett elektron spin rezonancia spektroszkóp (ESR) berendezés kapcsán – az izomkontrakcióban fontos szerepet játszó aktin és miozin fehérjék szerkezeti és molekula dinamikai vizsgálata lett.

Belágyi Professzor Úr nagy formátumú gondolkodó és kutató volt. Kísérleteit gondosan kimunkált modellekre alapozta, mérési eredményeit számos, általa fejlesztett számítógépes programmal értékelte, illetve modellezte. Munkájának saját maga volt a legszigorúbb kritikusa. Hamar nemzetközi elismertségre tett szert, Őt tekinthetjük az izomkutatásban az EPR spektroszkópia magyarországi megalapozójának és egyik kiemelkedő szaktekintélyének. Kutatói tevékenysége eredményességét jelzi a több mint 150 közleményére kapott közel 2000 független hivatkozás. Nemzetközileg elismert kutató munkája során számos fiatal, pályakezdő kolléga nevelkedett és szerzett nélkülözhetetlen ismereteket vezetésével. Példakép volt, tanítványai mindig rajongással, szeretettel és tisztelettel tekintettek rá. Fiatal kollégáit úgy vezette be a tudományterület rejtelmeibe, hogy a mélyebb összefüggések megértésével a hallgatók néhány hét után már önállóan tudtak dolgozni. A munkája volt a szenvedélye, általában Ő ment utolsóként haza az intézetéből.

2005-ben emeritus egyetemi tanárként visszatért korábbi munkahelyére, a Biofizikai Intézetbe, ahol töretlen lendülettel és nagy szeretettel folytatta kutatásait és a fiatal kutatók oktatását. Megvalósította régi álmát, modernizálta Biometria jegyzetét, amely magyar, angol és német nyelven is megjelent. Megírta Matematika, majd Orvosi biometria jegyzetét is a gyógyszerészképzésben részt vevő hallgatók számára, mindkettőt magyar és angol nyelven. Igen sikeres PhD kurzusokat tartott felsőbb matematikából és biometriából.

1998-ban, életútja és nemzetközileg elismert tudományos tevékenysége elismeréseként megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje kitüntetést.

Dr. Belágyi József professzor személyében tanítványai és kollégái egy nagyszerű kutatót, oktatót és barátot veszítettek el, akinek meghatározó szerepe volt a Központi Kutató Laboratórium és a Biofizikai Intézet kutatási profiljának kialakításában, szakmai sikereiben.

(Forrás: S. N.: In memoriam Prof. Dr. Belágyi József (1932-2012) (részlet)
= PTE ÁOK http://aok.pte.hu/hu/hirek/hir/4270 [Letöltés: 2015.02.17.])

 

««« Vissza a Tudósok a Tudásközpontban oldalra