Tudósok a Tudásközpontban: Kétyi Iván (1926-2011) orvosprofesszor

Kétyi Iván (1926-2011) orvosprofesszor Kétyi Iván professzor életének 85. évében rövid betegség után távozott.

Kétyi professzor Pécsett született, itt végezte tanulmányait, és haláláig itt élt. Mindig nagy hálával emlékezett meg középiskolájáról, a mai Széchenyi István Gimnáziumról és annak tanárairól, ahol, és akiktől a reálgimnáziumi tárgyak magas színvonalú oktatásán túl a humán tárgyakból is rendkívül alapos ismereteket szerzett. Olyan polihisztor tanárok nevelték, mint az irodalomtudós Fábián István, a középkori pécsi egyetem latin beszédeit magyarra fordító Petrovich Ede, vagy a Wagner rajongó matematikus Török Elemér. Azt az alma matert látogatta, amely a Bauhaus-os Breuer Marcelt és Forbát Alfrédot, a matematikus Fejér Lipótot, a növénynemesítő Kurnik Ernőt, valamint a néprajz és népzene tudós, Kalevala fordító Vikár Bélát adta a magyar és egyetemes kultúrának. Padtársai közül olyon ismert személyiségek kerültek ki, mint a kiváló külföldi tudósító Róbert László. Ebben a miliőben alapozta meg azt a rendkívüli lexikális tudást és szellemi nyitottságot, ami egész tudományos pályáján jellemezte.

Egyetemi tanulmányait 1950-ben fejezte be a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, majd a diploma elnyerése után az akkori Közegészségtani Intézetből kivált Mikrobiológiai Intézetben kezdett dolgozni az intézetalapító Rauss professzor irányításával, akinek egyik első tanítványa volt. Ez meghatározó volt a tudományos téma megválasztásában és később annak további irányultsága tekintetében is. Egész pályafutásának fő irányvonalát a bacilláris vérhas kutatása képezte. Amikor a baktériumok jelenség szintjén történő kutatása mellett megtörténtek az első lépések a genetikai háttér megismerésének irányába, azonnal felismerte ennek jelentőségét, és a bakteriofág genetika módszereivel gazdagította az intézetben alkalmazott kutatómódszerek tárházát. Dán kutatókkal, majd itthoni munkatársaival végzett kutatásainak eredményei meghatározó jelentőségűek a vérhast okozó baktériumok antigénszerkezeti tulajdonságait determináló gének természetének felismerésében.

1965-ben védte meg kandidátusi, majd 1973-ban akadémiai doktori értekezését. Rauss professzor nyugdíjba vonulása után 1975-tól 1993-ig vezette a Mikrobiológiai Intézetet.

Kétyi professzor jó főnök volt. Humorral és toleránsan igazgatta az intézetet. Vezetése alatt a Mikrobiológiai Intézet a béke szigete volt, kiváló, kutatásra alkalmas légkörrel, melyben mindenki igyekezett a legjobbat nyújani. Bár a társasági élettől már visszahúzódott, amikor a mi generációnk megismerte, intézeti megbeszélések alkalmával kiváló társalgónak bizonyult, aki a tudomány és a művészet minden területén széleskörű olvasottsággal és műveltséggel rendelkezett. Elbeszélései alapján ismertük meg az intézet hőskorát, a múlt század ötvenes éveinek tudományos világát. Bölcs humorral emlékezett vissza azokra az időkre, amikor a mikrobiológia világa sem maradhatott mentes a politikától egyrészt a tudományterület irányítása, másrészt a kórokozók esetenként koncepciós keresésének vonatkozásában.

Kétyi Iván professzor Baktérium Genetika kurzusa, a kurzus jegyzete és élményszámba menő előadásai sok diákköröst vonzottak az intézetbe, akik közül hárman jelenleg is ott dolgoznak. 1981-ben kiadott „Mikrobiológiai genetika” c. szakkönyve nívódíjban részesült. A Béládi-Kétyi-Nász-Váci szerzőnégyes több kiadást megért „Orvosi mikrobiológia, immunitástan és parazitológia” tankönyvének társszerzője volt.

Magánéleti visszavonultsága ellenére a tudományokhoz való hozzáállása távolról sem volt arisztokratikus. Egyik fő feladatának tekintette a tudományos ismeretterjesztést. Évtizedeken keresztül rendszeresen referátumokat írt a teljes orvostársadalom által olvasott Orvosi Hetilap és a tudományos érdeklődéssel rendelkező szélesebb olvasókörnek is szóló, de szakmai alapossággal megírt közleményeket bemutató Természet Világa számára.

Kétyi professzor 1987-90 között a Pécsi Orvostudományi Egyetem tudományos rektorhelyettese volt. Nyugdíjba vonulása után elnökként 10 évig vezette a PTE Klinikai Központ Regionális Kutatásetikai Bizottságát.

A Magyar Mikrobiológiai Társaságnak számos perióduson át volt vezetőségi tagja, egyben a Bakteriológiai Szekció elnöke. Tevékenységét a társaság a Manninger Emlékéremmel ismerte el. Ez év márciusában tüntették ki a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével, amit betegsége miatt személyesen már nem tudott átvenni.

Személyében tanítványai, kollégái, az Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet egykori és jelenlegi munkatársai, valamint a magyar mikrobiológus társadalom kiváló kutatót és oktatót vesztettek el. Emlékét tisztelettel őrizzük.

(Forrás: Szekeres Júlia: In memoriam Kétyi Iván
= PTE Orvoskari Hírmondó, Pécs, 2011/április, 40. o.)

 

««« Vissza a Tudósok a Tudásközpontban oldalra