Egyetemi Könyvtár minden tartalma

Mihail Bulgakov: Acéltorok – Elbeszélések, tárcák, karcolatok. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2007

Mihail Bulgakov: Acéltorok – Elbeszélések, tárcák, karcolatok. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2007, 559 oldal
ISBN: 978 963 078 234 0 – Fordította: Elbert János et al.

Amikor Mihail Afanaszjevics Bulgakov szovjet-orosz író sok nélkülözés és hosszú szenvedések után 1940. március 10-én, negyvenkilenc éves korában meghalt – bár fontos írónak számított addig is –, nehezen lehetett volna megmondani, hogy halála után (is) „továbbírt” életművével ő lesz százada második felének (!) egyik legnagyobb hatású, világirodalmi jelentőségű alkotója.

Helmut Schoeck: Az irigység – A társadalom elmélete. Helikon, Budapest

Helmut Schoeck: Az irigység – A társadalom elmélete. Helikon, Budapest, 2007, 598 oldal
ISBN: 978 963 227 006 7 – Fordította: Olay Csaba

Eddig azt hittem, hogy az a szemét tanmese (amit oly sokszor idézünk) csak rólunk szól. A német gazdának meghal a tehene, tündér jön, kívánságot teljesít: traktort hoz, a franciának öt kombájnt (annyit kért...). A magyar gazdának is megdöglik a tehene. Tündér jön: Hát te mit kérsz? Dögöljön meg a szomszéd tehene is! Hány sóhajban szerepelt már ez a mese, istenem! Most kisült, hogy ez is másképp van. Schoeck szerint ugyanis ez a séma az irigység alapformája: ha nekem nincs (nem lehet, nem tudom elérni, vagy éppenséggel elvesztettem), akkor neki se legyen. Írásának egyik csapásiránya, hogy ez a szemlélet – mondjuk, a második világ kultúrájában – mennyire gáncsolja a fejlődést. Indiában pl. a gazda nem meri alkalmazni a modern vetésmódszert – siker esetén irigy tekinteteknek lenne kitéve, ha meg belebukna, meghalna a többiek kárörömétől. Az irigység mint fejlődést gátló tényező.

Majoros Sándor: Emberrel esik meg. Timp Kiadó, Budapest, 2007

Majoros Sándor: Emberrel esik meg. Timp Kiadó, Budapest, 2007, 339 oldal
ISBN: 978 963 961 429 1

Mindennapi tudatunk számára életünk időjárása mérsékelt égövi: éveink viszonylag kiszámíthatóan peregnek le, a bennünket körülvevő világ nagyjából olyan marad, mint amilyen volt, működési szabályai megbízhatóan változatlanok, ha egyszer megismertük őket, ezután mindig használhatóak lesznek. Ami változás történik, annak szélsőséges voltát jótékonyan ellensúlyozza az állandóság: a régi dolgok ugyan idővel újakra cserélődnek, de fokozatosan, számunkra követhető ütemben. A katasztrófák ritkák, a kataklizmákkal pedig, amelyek során egyik napról a másikra akár egész világunk a semmibe tűnhet, egyszerűen nem számolunk. Ilyesmi csupán a trópusokon vagy a sarkvidéken történik, mifelénk soha. Vagy csupán nagyon ritkán; és akkor is – hisszük tiszta szívvel – utoljára történt, ilyen borzalmak nem ismétlődhetnek meg, ne is gondoljunk rájuk.

Malcolm Gladwell: Fordulópont – Ahol a kis különbségekből nagy változás lesz. HVG Könyvek, Budapest, 2007

Malcolm Gladwell: Fordulópont – Ahol a kis különbségekből nagy változás lesz. HVG Könyvek, Budapest, 2007, 309 oldal
ISBN: 978 963 968 600 7 – Fordította: Bozai Ágota

Trend a lelke mindennek. Érdekes, sok hasznos tanulsággal szolgáló könyv. Egy olyan jelenséget mutat be, és igyekszik annak mélyreható magyarázatát adni, amellyel az élet szinte minden területén találkozhatunk, és bárhol jelenik meg, sorsfordító hatást fejt ki: valami, ami addig egyáltalán nem mutatta meg magát a környezetében, vagy jelentéktelenségbe süppedt, váratlanul földindulásszerű – kissé pontosabban fogalmazva exponenciális – növekedési folyamattal kezd terjedni, erőteljesen gyorsuló ütemben hódítva meg magának az emberek mind szélesebb köreit, majd többnyire hasonló módon lehanyatlik.

Németh András: A magyar neveléstudomány fejlődéstörténete - Osiris Kiadó, Budapest, 2002

Németh András: A magyar neveléstudomány fejlődéstörténete – Nemzetközi tudományfejlődési és recepciós hatások, egyetemi tudománnyá válás, középiskolai tanárképzés. . Osiris Kiadó, Budapest, 2002, 387 oldal
ISBN: 963 389 334 8

Németh András könyvének ismertetését mindenképpen azzal kell kezdenünk, hogy műve – fő- és alcímben is jelzett – témája monumentális, összerendezettségét és kapcsolódási pontjait figyelembe véve is rendkívül szerteágazó. Egyszerre tekinthető ez a kötet összegző igényű számvetésnek a hazai és európai neveléstudomány-történeti eredményeket illetően, és kiindulást jelentő lépésnek későbbi, még teljesebb és alaposabb elemzést nyújtó, hasonló tárgyú művek szempontjából.

Arthur Schnitzler: A titokzatos asszony – Válogatott elbeszélések. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2007

Arthur Schnitzler: A titokzatos asszony – Válogatott elbeszélések. Európa, Budapest, 2007, 335 oldal
ISBN: 978 963 078 347 7 – Fordította: Kurdi Imre, Lukácsy András, Tatár Sándor

Az osztrák irodalom, legyen szó annak egykori vagy mai szerzőjéről, a magyar olvasó számára egyszerre lehet közeli, ismerős és távoli, idegen. A térközelség (csak egy ugrás Bécs) és a történeti idő gyakorta közös (és elég színes) tapasztalata az előbbit erősíti. Az irodalmi különutak és poétikai vívmányok, a nyelvi játékosságok és leleményességek, a valóság és a fikció egymás elleni kijátszása, az elbeszélés lehetőségének és az identitás kérdésének állandó tematizálása ugyanakkor olyan „nehéz” irodalmat hoz mindegyre létre, amelynek súlyos sikere mégis túl tud nőni Ausztria határain.

Virginia Woolf: Messzeség. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2007

Virginia Woolf: Messzeség. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2007, 578 oldal
ISBN: 978 963 078 424 5 – Fordította: Tandori Dezső

Soha rosszabb divatot! Nem csak nálunk érződik több okból ismét aktuálisnak az életmű s a szerző, akiről a Világirodalmi lexikon így ír: „Kultúrtörténeti jelenség: a két világháború közötti angol irodalmi élet s a szellemi elit sugárzó középpontja...” A magyar olvasók lelkesedését a hatvanas évektől az Orlandó lobbantotta fel, a nővé változó férfi históriáját úgyszólván mindenki olvasta; megjelent azután korszerű fordításban a londoni dáma egy napjáról szóló Mrs. Dalloway, az üdítően friss szemléletű esszék, majd hiteles tudósaink méltató tanulmányai az íróról, hihetetlennek tűnő életéről, és arról az 1941-es háborús tavaszi napról, amikor az amúgy kitűnő úszó kövekkel megrakta zsebeit, sétabotját a sárba döfte, és besétált a London melletti kertjük alatt folyó Ouse hullámai közé meghalni.

Szakács Eszter: Saudade. Jelenkor, Pécs, 2006

Szakács Eszter: Saudade. Jelenkor, Pécs, 2006, 77 oldal
ISBN: 963 676 394 1

Az első ciklus már a paratextusaiban nyilvánvaló teszi, hogy az olvasó elsősorban mítoszokkal fog találkozni a kötetben. A kötet címe mellett a ciklus címe, a Théra, valamint az azonos megnevezésű nyitóvers ajánlása („az istenekhez”) egyértelműen jelzi ezt az összefüggést. A központi helyzetbe állított kifejezések amellett, hogy nagyfokú pátoszt ígérnek, sajátos veszélyt is hordoznak: félő, hogy sejtelmes (a fülszöveg tájékoztatása a saudade szó jelentéséről igencsak enigmatikus) vagy éppen abszolutizáló jellegüknél fogva túl sokat vállalnak magukra abból, amit csak az építő-építkező költésből, s semmiképpen sem a puszta megnevezésből fakadó költői teljesítmény nyújthat. Szakács Eszter úgy kerüli el azt a fenyegetést, hogy művei költőileg elmaradjanak a túlságosan is nagyvonalú gesztusokból következő ígérettől, hogy a költemények alapszituációjával ellensúlyozza a paratextusok által felidézett pátoszt: a lírai alany ugyanis következetesen a nyaraló pozíciójában jelenik meg. A nyitó ciklus verseit mindvégig a mítoszok kérdéses realitása és a nyaralás távolságtartó valóságossága közötti feszültség hatja át.

Jávorszky Béla (vál.): Féltékenység – Modern finn elbeszélések. Nagyvilág, Budapest, 2007

Jávorszky Béla: Féltékenység – Modern finn elbeszélések. Nagyvilág, Budapest, 2007, 205 oldal
ISBN: 978 963 917 533 4 – Fordította: Jávorszky Béla

A finn ember természetéről irodalmunkban két, egymással szögesen ellentétes nézet uralkodik. Az egyik Kivi kapaszkodók nélküli, féktelen finnje, a másik Aho és Sillanpää csöndes falusi embere. Jelenleg Kivi fölfogása az uralkodó. Alighanem ugyanarról a típusról van szó, csak épp külön-külön mutatják nekünk az érem két oldalát, és elhallgatják, hogy maga az érem ugyanaz. A finn ember békés természetének feltétele és ára a sok váratlan robbanás és az anarchia elszabadításának ellenállhatatlan vágya. Minél hosszabb a szélcsend, annál hevesebb az azt követő vihar.

Martin Amis: Találkozások Háza. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2008

Martin Amis: Találkozások Háza. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2008, 245 oldal
ISBN: 978 963 078 468 9 – Fordította: Pék Zoltán

Vegyenek egy mély levegőt, olvassák el még egyszer a fenti, mesterségesen kettétört mondatot. Így nem szokás jellemezni Oroszországot, még Sztálin Szovjetunióját sem, nemhogy Putyin mai Rosszijáját. Az sem szokás, hogy a haldoklás és a fasisztaság immanens, az ország bensőjéből, sőt lényegéből fakadó jellegűnek mondassék Oroszországról, sokrétűen és sokágúan indokolt regényesszé keretében. Vegyenek sok mély levegőt. Martin Amis Találkozások Háza című regénye jelentős szellemi és érzelmi kapacitást követel az olvasótól, aki sokszor fog oda-vissza lapozni, nem a teljesebb megértés kedvéért, hanem azért, hogy ellenőrizze: tényleg az van odaírva, ami?! Tényleg.

Tartalom átvétel