Kölcsönzés és előjegyzés

Általános szabályok

 •  Az olvasójegy személyre szól, az olvasójegyet másra átruházni tilos. Egyedi mérlegelés alapján, különös méltánylást érdemlő esetben a Könyvtárhasználó meghatalmazottja útján is igénybe veheti a könyvtári szolgáltatásokat.
 •  A beiratkozott Könyvtárhasználó a kölcsönző-pultnál vagy az automatakölcsönző-berendezéseknél kölcsönözhet.
 •  A kikölcsönzött dokumentumot a kölcsönzés napjától számított határidőn belül vissza kell szolgáltatni. Aki a határidőt elmulasztja, késedelmi díjat köteles fizetni. A naponta és dokumentumonkénti késedelmi díj 20 Ft.
 •  A kölcsönzési határidő betartása a Könyvtárhasználó kötelessége. A határidő elmulasztásának következményei minden további körülménytől és feltételtől - így különösen a Könyvtár által küldött értesítés elküldésének vagy kézhezvételének tényétől - függetlenül beállnak.
 •  Amennyiben a Könyvtárhasználó a határidőt önhibáján kívül mulasztotta el, igazolással mentheti ki magát. Erre vonatkozó kérelmét az olvasószolgálat vezetőjének kell címezni.
 • A Pécsi Tudományegyetem dolgozóinak, hallgatóinak a Pécsi Tudományegyetemmel való jogviszonyuk megszűnte előtt könyvtári tartozásaikat rendezniük kell.

Kölcsönzés

 • Könyvtárhasználó-típus: PTE hallgató, dolgozó
 • Maximális kölcsönzés (dokumentum): Karonként változik
 • Időtartam: 1 hónap
 • Hosszabbítási lehetőség: 2*1 hónap
 • Késedelmi díj (Ft/dokumentum/nap): 20
 • Könyvtárhasználó-típus: PTE kutató, PhD hallgató, óraadó oktató
 • Maximális kölcsönzés (dokumentum): 15
 • Időtartam: 1 hónap
 • Hosszabbítási lehetőség: 2*1 hónap
 • Késedelmi díj (Ft/dokumentum/nap): 20
 • Könyvtárhasználó-típus: PTE Oktató
 • Maximális kölcsönzés (dokumentum): 20
 • Időtartam: 3 hónap
 • Hosszabbítási lehetőség: 5*3 hónap
 • Késedelmi díj (Ft/dokumentum/nap): 0
 • Könyvtárhasználó-típus: Egyéb olvasó
 • Maximális kölcsönzés (dokumentum): Karonként változik
 • Időtartam: 1 hónap
 • Hosszabbítási lehetőség: 2*1 hónap
 • Késedelmi díj (Ft/dokumentum/nap): 20


Felszólítások rendje

 1. A kölcsönzési határidő lejárata előtt 3 nappal a Könyvtárhasználó az általa megadott e-mail címre automatikus figyelmeztetést kap.
 2. A kölcsönzési határidő eredménytelen elteltét követő 7 elteltével a Könyvtár e-mailben ismét figyelmezteti a Könyvtárhasználót (1. felszólítás).
 3. 2. felszólítást - a kölcsönzési határidő lejáratát követő 3 hét elteltével - postai levélben küldi el a Könyvtár a Könyvtárhasználó tartózkodási helyére.
 4. A 2. felszólítás elküldésének napja után 21 nappal a Könyvtár a 3. felszólítást már a Könyvtárhasználó állandó lakóhelyére postázza tértivevényes levélben.
 5. Amennyiben a Könyvtárhasználó a 3. felszólítást kiküldését követő 15 napot követően nem rendezi a tartozását, a Könyvtár a tartozásokat adósságbehajtó cégnek adja át.
 6. Felhívjuk továbbá arra is a figyelmét, hogy a behajtás ezt követően a tulajdonosi viszonyok szerint válik szét, attól függően, hogy a Csorba Győző Könyvtár, vagy a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont felé van tartozása. Ennek következtében mindkét intézmény érintettsége esetén a behajtás eljárási költsége is megduplázódhat.

Előjegyzés

A Könyvtárhasználó előjegyzést vetethet fel a mások által kikölcsönzött dokumentumokra. Az előjegyzett dokumentum kölcsönzési határidejét nem lehet meghosszabbítani. Az előjegyzett dokumentumot csak ez Előjegyző kölcsönözheti ki. Előjegyzés díja 100 Ft.
 A Könyvtár e-mailben vagy levélben értesíti az Előjegyzőt, ha a kért dokumentumot visszahozzák és az ismét kölcsönözhetővé válik. Az előjegyzett és visszahozott dokumentumokat a Könyvtár az értesítéstől számított legfeljebb 7 napig teszi félre az Előjegyző számára. Az előjegyzési díjat az olvasó minden olyan esetben köteles megfizetni, ha az a könyvtár részéről teljesítettnek minősül.

Automata könyvvisszavétel

A Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont 0. szintjén, az épület teljes nyitva tartási ideje alatt lehetséges a könyvek visszaadása reggel 7-től este 9-ig. Az automatához tartozó blokknyomtató bizonylatként listát nyomtat a visszaadott könyvekről, illetve olvasói kérésre az olvasójegyen maradt többi dokumentumról is.