Használati feltételek - Kérdezze a könyvtárost

1. § (1) Jelen dokumentumban rögzített szabályok a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának (továbbiakban: Könyvtár) online szaktájékoztató szolgáltatásának (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételére vonatkozó előírásokat tartalmazzák (továbbiakban: Felhasználási feltételek). A Szolgáltatás a www.lib.pte.hu oldal (a továbbiakban: Portál) „Kérdezze a könyvtárost!” banner, valamint a Portál menüjének „Szolgáltatások” pontján belül a „Tájékoztatás” alpont alatt érhető el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatásokat igénybe vevő személy vagy szervezet (továbbiakban: Felhasználó) a szolgáltatások igénybevételével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Felhasználási feltételeket.

2. § (1) A Szolgáltatást csak a Könyvtár beiratkozott könyvtárhasználói vehetik igénybe.

(2) A Szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználónak meg kell adnia az olvasójegyének számát és az ahhoz tartozó jelszót.

3/A. §(1) A Szolgáltatás keretében a Könyvtár szaktájékoztató könyvtárosai (továbbiakban: Szaktájékoztatók) a PTE egyetemi polgár Felhasználó által feltett kérdés természete, terjedelme és bonyolultsága által, valamint a Könyvtár rendelkezésére álló szakemberek, szakirodalmi források és adatbázisok által meghatározott lehetőségek keretei között, minden tőlük általában elvárhatót megtesznek azért, hogy

 1. útmutatást adjanak a rendelkezésre álló, kutatást elősegítő információkról, eszközökről, kutatási módszerekről és a hozzájuk kapcsolódó keresési stratégiáról (különösen a javasolt kereső kifejezésekről)

  és/vagy

 2. megválaszolják a feltett faktografikus kérdést

  és (ha indokolt)

 3. kigyűjtsék legfeljebb 5 darab - a kérdés megoldása szempontjából releváns - szakirodalom bibliográfiai adatait és könyvtári lelőhelyeit

a Felhasználó számára.

(2) A Szaktájékoztatók

 • minden PTE szakdolgozathoz, házi dolgozathoz kapcsolódó és egyéb kérdés megválaszolására maximálisan 1 munkaórányi kutatási tevékenységet fordítanak és minden kérdést 8 munkanapon belül válaszolnak meg;

 • minden PTE doktori dolgozatra és tudományos kutatásra irányuló kérdés megválaszolása előtt személyes találkozót egyeztetnek a Felhasználó által megadott e-mail cím segítségével, ahol konkretizálják a könyvtárosi segítség feltételeit, időhatárait és szakmai szempontjait.

3/B §(1) A Könyvtár csak a nem PTE egyetemi polgárnak minősülő Felhasználók számára vállal irodalomkutatást, mely szolgáltatás fejében jogosult díjat kérni. A Könyvtár a díj mértékét a Felhasználóval előzetesen egyezteti. A díj mértéke elsősorban a feladat megoldására fordított időtől, a befektetett munkától függ, ezért a Felhasználó akkor is köteles a díj megfizetésére, ha a Szaktájékoztatók munkája nem vezetett a Felhasználó által előzetesen elvárt eredményre.

(2) A Szaktájékoztatók minden irodalomkutatásnak minősülő kérdést legkésőbb 8 munkanapon belül válaszolnak meg.

4. §(1) A Szaktájékoztatók iskolai végzettségükre és szakmai tapasztalataikra alapozva, legjobb tudásuk szerint igyekeznek segítséget nyújtani a Felhasználóknak, de a Könyvár nem vállal garanciát arra, hogy a Szaktájékoztatók a feltett kérdéssel kapcsolatos minden egyes szakirodalmat, kutatási módszert, kutatást elősegítő eszközt és információt megtalálnak.

(2) A Könyvtár nem vállal felelősséget azokért a károkért,

 • melyek a Szolgáltatás igénybevétele során továbbított információk tartalmi hibáinak következtében merültek fel;

 • melyek a Szolgáltatás átmeneti hibáinak következtében állnak elő. Átmeneti hiba fogalma alatt különösen a Szolgáltatás és az annak elérését vagy igénybevételét biztosító eszközök, berendezések, számítástechnikai rendszerek és programok időszakosan helytelen, csak részben megfelelő, bizonytalan működését kell érteni.

(3) A Könyvtár fenntartja magának a jogot, hogy feltett kérdést – a Felhasználó egyidejű tájékoztatása mellett – megválaszolatlanul hagyjon.

5. § (1) Könyvtár a Felhasználó adatait a hatályos adatvédelmi jogszabályok betartásával jogosult és köteles kezelni.

(2) A Felhasználó a beiratkozás tényével hozzájárul ahhoz, hogy a Könyvtár a beiratkozás során megadott adatait kezelje.

(3) A Könyvtár a Felhasználó és a Könyvtár között fennálló közintézeti szolgáltatási jogviszony részét képező kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása érdekében, a felek és más felhasználók jogos érdekeinek védelmében, és csak ezeknek a céloknak a megvalósításához szükséges mértékben és ideig kezeli a Felhasználó személyes adatait.

(4) A Könyvtár által kezelt személyes adatokat – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - csak a Könyvtár alkalmazottai, és csak a feladataik ellátásához szükséges mértékben ismerhetik meg.

(5) A Könyvtár alkalmazottai kötelesek a feladataik ellátása során tudomásukra jutott személyes adatokat – összhangban a Felhasználási feltételekkel és a jogszabályokkal – bizalmasan kezelni.

Vissza az űrlaphoz