Általános kölcsönzési szabályok és a felszólítások rendje

Kölcsönzés

Az olvasójegy személyre szól, az olvasójegyet másra átruházni tilos. Egyedi mérlegelés alapján, különös méltánylást érdemlő esetben a Könyvtárhasználó meghatalmazottja útján is igénybe veheti a könyvtári szolgáltatásokat.

A beiratkozott Könyvtárhasználó a kölcsönzőpultnál vagy az automatakölcsönző-berendezéseknél kölcsönözhet.

A kikölcsönzött dokumentumot a kölcsönzés napjától számított határidőn belül vissza kell szolgáltatni. Aki a határidőt elmulasztja, késedelmi díjat köteles fizetni. A naponta és dokumentumonkénti késedelmi díj 20 Ft.

A kölcsönzési határidő betartása a Könyvtárhasználó kötelessége. A határidő elmulasztásának következményei minden további körülménytől és feltételtől – így különösen a Könyvtár által küldött értesítés elküldésének vagy kézhezvételének tényétől – függetlenül beállnak.

Amennyiben a Könyvtárhasználó a határidőt elháríthatatlan külső ok miatt mulasztotta el, igazolással mentheti ki magát. Erre vonatkozó kérelmét az info@lib.pte.hu e-mail-címre kell küldeni.

A Pécsi Tudományegyetem dolgozóinak, hallgatóinak a Pécsi Tudományegyetemmel való jogviszonyuk megszűnte előtt könyvtári tartozásaikat rendezniük kell.


Felszólítások rendje

A kikölcsönzött dokumentumot a kölcsönzés napjától számított határidőn belül vissza kell szolgáltatni. Aki a határidőt elmulasztja, késedelmi díjat köteles fizetni. A naponta és dokumentumonkénti késedelmi díj 20 Ft.

Felszólítások rendje/kiküldött értesítések:

  1. a határidő lejárta után 1 héttel az 1. felszólítás (e-mailben, e-mail-cím hiányában postai levélben)
  2. az első felszólítást követő 7. nap elteltével a 2. felszólítás (e-mailben, e-mail-cím hiányában postai levélben)
  3. a 2. felszólítás kiküldését követő 14. nap után tértivevényes levélben a 3. felszólítás
  4. amennyiben a Könyvtárhasználó a tartozását a 3. felszólítás kézbesítését követő 15 nap elteltével sem rendezi, a Könyvtár a tartozás behajtását jogi útra tereli.

A kölcsönzési határidő betartása a Könyvtárhasználó kötelessége. A határidő elmulasztásának következményei minden további körülménytől és feltételtől –így különösen a Könyvtár által küldött értesítés elküldésének vagy kézhezvételének tényétől – függetlenül érvényesek.

Felhívjuk továbbá arra is a figyelmét, hogy a behajtás ezt követően a tulajdonosi viszonyok szerint válik szét, attól függően, hogy a Csorba Győző Könyvtár, vagy a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont felé van tartozása. Ennek következtében mindkét intézmény érintettsége esetén a behajtás eljárási költsége is megduplázódhat.

Trackback link: