Rólunk


Stratégiánk

Az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont az Egyetem egyetlen olyan támogató funkciókat betöltő szervezeti egysége, amely közvetlenül nem folytat sem a karokhoz kötődő kutatói/oktatói tevékenységet, sem az egyetemi adminisztratív szervezetek (Rektori Kabinet, Kancellária, különféle igazgatóságok) ügykörébe eső működési területeket nem fed le. Feladata ugyanis az, hogy mindezen szervezeti egységek és az egyetem valamennyi polgára (az Universitas egésze) számára nyújtson olyan háttértámogatást és szolgáltatásokat, melyek mind a kutatást, mind az oktatást/tanulást, mind az egyetemi adminisztrációt segítik, és ezek működésének sokszor alapját képezik. Ennek megfelelően a Könyvtár – a lényeget tekintve: mindenkori – stratégiai céljainak lényege: egyetemi kutatás- és oktatástámogatást nyújtani, és egyben a szélesebb társadalmi igényeket kielégítő információszolgáltatási portfóliót minőségileg magas szinten menedzselni és tovább fejleszteni.


A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont stratégiai terve 2023–2030 [PDF]


Küldetésnyilatkozat

A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont mint az országos könyvtári rendszer része, a felsőoktatási könyvtárak jogszabályokban meghatározott funkcióinak megfelelően a Pécsi Tudományegyetemen és jogelőd intézményeiben keletkezett tudásvagyon elsődleges őrzője, gyarapítója és szolgáltatója az egyetemi tudományos kutatási és oktatási infrastruktúra megkerülhetetlen alapintézménye. Az intézmény ugyanakkor nyilvános könyvtárként, egyben kifejezetten szem előtt tartva az Egyetem városi, regionális és nemzetközi szerepével kapcsolatos intézményi célkitűzéseit is Pécs és a régió tudásmenedzsment-központjaként is tekint magára. Erre kötelezi – az 1774-ben kapuit megnyitó első magyarországi nagy nyilvános könyvtár jogutódját – Magyarország első egyetemének részeként az anyaintézmény múltja, jelene és jövőképe is.

Ennek megfelelően a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont mint több településre kiterjedő könyvtári hálózat az egyetemi oktatók, kutatók, hallgatók, dolgozók, illetve tágabban a PTE és környezete, a dél-dunántúli régió lakosainak hiteles tudományos információval való ellátását tekinti központi feladatának. Ennek érdekében a Könyvtár szolgáltatásai fejlesztése során figyelemmel kíséri a folyamatosan változó felhasználói igényeket, melyekre célirányosan, mérhető minőségi mutatók mentén, dinamikusan és proaktívan reagál, tevékenységébe a hazai és nemzetközi könyvtárszakmai fejleményeket is tudatosan beépítve.

A Könyvtár ezen általános célrendszer megvalósítása érdekében – az országos ágazati stratégiák célkitűzéseivel összhangban, de a helyi sajátosságokra is tekintettel – fogalmazza meg 2020-2023-ra nézve minőségpolitikáját, határozza meg szervezetfejlesztési céljait, alakítja kutatástámogatási, oktatás- és tanulástámogatási, továbbá gyűjteményszervezési politikáját, fejleszti szolgáltatási portfólióját, illetve külső és belső intézményi kommunikációját.

Szervezetfejlesztési célunk, hogy a stratégiai ciklus végéig elérjük, hogy a Könyvtár munkatársai – az Egyetem nemzetköziesítési törekvéseit is szem előtt tartva – több nyelven beszélő szakértői közösségként, szakmai tudásuk fejlesztésére ösztönző környezetben, a belső tudásmegosztás és a konstruktív kritikát támogató nyílt kommunikáció iránt nyitott bizalmi légkörben, a feladatok ellátásnak hatékonyságát növelni képes szervezeti keretek és feltételek mellett legyenek képesek munkájukat végezni. Mindennek érdekében belső tudásmenedzsment-rendszert építünk, és a munkatársak kompetenciáira fókuszáló hatékony, teljesítményalapú munkavégzéshez megfelelő szervezeti formákat és kereteket alakítunk ki.

A kutatástámogatás terén kiemelt célunk a nyitott tudomány és a publikálástámogatás kihívásait kifejezetten fókuszba helyező szolgáltatási portfólió kialakítása, amely a kutatói, oktatói életpálya egészére, a kutatási ciklus minden pontján releváns, minőségi, az Egyetem célkitűzéseit mérhető módon támogatni képes szolgáltatásokat nyújt.

Az egyetemi oktatási és kutatási tevékenység, illetve a hallgatói eredményesség támogatását szolgáló alapvető és nélkülözhetetlen, felelősséggel megőrzendő és tovább építendő alapnak tekintjük a könyvtári hálózat fizikai tereit, informatikai infrastruktúráját, mindenekelőtt pedig – történeti értékű és kurrens – gyűjteményeit. E területek fejlesztését az országos könyvtári rendszerre támaszkodó együttműködések számának és mélységének növelésével, a könyvtári digitalizáció és tartalomszolgáltatások célirányos fejlesztésével, a hallgatók növekvő közösségi igényeinek célzott támogatásával, továbbá az egyetemi imázs erősítésének szándékával valósítjuk meg. Mindezt az Egyetemen belüli és intézményközi együttműködések fejlesztésével, továbbá a tartalmainkhoz való hozzáférés és felhasználhatóság növelését célzó belső és külső kommunikációs eszközök tudatos és rendszerszerű használatával kívánjuk elérni.

A könyvtárak immár egy digitális ökoszisztéma részeként elsősorban információik hitelességével képesek versenyelőnyt felmutatni a felhasználókat körülvevő információs piacon. Ebből kifolyólag – egyben az Egyetem harmadik missziós törekvéseit is támogatva – a stratégiai ciklusban kiemelt feladatnak tekintjük a felhasználók információs műveltségének és kritikai attitűdjének fejlesztését. Ezeket innovatív tartalomszolgáltatási eszközök, módszerek kidolgozásával, működtetésével és oktatásával támogatjuk az Egyetemen belül és kívül egyaránt, illetve részt veszünk – a PTE könyvtártudományi képzőhelyével együttműködve – az információs szakemberek képzésében.

Célunk, hogy a 2023-ig terjedő stratégiai ciklus végére a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont meglévő erősségeit megtartva egy funkcióiban, belső mechanizmusai és minőségi szolgáltatásai terén megerősödött és megújult, az Egyetem jövőképének elérését hatékonyan támogatni képes szervezet legyen.

 2020. szeptember 15.


Jövőkép

 A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Pécs és a dél-dunántúli régió tudományos információellátásában betöltött szerepe révén az országos könyvtári ellátás kulcsszereplője. A Könyvtár mint a Pécsi Tudományegyetemen és jogelődjein, valamint a hazai és nemzetközi tudományos színtéren keletkezett tudásvagyon megőrzője és terjesztője, maga is a hiteles forrásokon alapuló új tudományos eredmények létrejöttének támogatója. Az információs társadalom változó igényeihez dinamikusan alkalmazkodó hagyományos és digitális szolgáltatásai, lokális könyvtári hálózata, továbbá jól felkészült munkatársainak szolgáltatói attitűdje és kompetenciái révén a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont a felhalmozott tudományos ismeretek mindenki számára szabadon hozzáférhető forrása – az egyetemes tudás közvetítője.

 2020. szeptember 15.

Könyvtári hálózatunk

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont 16 könyvtári egységből áll. Az egységeinkről szóló részletes információk a Kari könyvtári iránytűből érhetők el.

                       

Közadatok

A könyvtár hivatalos neve:
Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont
A könyvtár rövid neve:  
PTE EKTK
A könyvtár angol neve:  
University of Pécs Library and Knowledge Centre
A könyvtár székhelye:7622 Pécs, Universitas u. 2/a
A könyvtár postacíme:  
7602 Pécs, Pf.: 450
A könyvtár telefonszáma:72 / 501-650 / 28052
A könyvtár vezetősége: Szeberényi Gábor
főigazgató

Némethné Kőnig Judit
általános főigazgató-helyettes

Dr. Füzes Barnabás
stratégiai és innovációs főigazgató-helyettes
A könyvtár hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata (38. sz. melléklet)
A Pécsi Tudományegyetem alapító okirata
Könyvtári jogszabályok
Kapcsolat
Munkatársak
NyitvatartásTrackback link: